188 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 5/7/19 4:02 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201907188
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на СМР при възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.
Описание: Пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на СМР при възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.
Краен срок за подаване на оферти: 15/7/19 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл. експ. ЕФПП в ОбА - Берковица
Телефон за контакт: 08953 89208

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана05.07.2019 16:31 5 MB
pdf Техническа спецификация05.07.2019 16:32 12 MB
zip Образци05.07.2019 16:32 189 kB
pdf Протокол № 119.07.2019 13:47 3 MB
pdf Решение19.07.2019 13:47 3 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-40-1 от 15.07.2019 г. за ОП 119.07.2019 13:48 9 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-40-2 от 15.07.2019 г. за ОП 219.07.2019 13:48 5 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-40-3 от 15.07.2019 г. за ОП 119.07.2019 13:48 9 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-70-00-40-4 от 15.07.2019 г. за ОП 219.07.2019 13:49 5 MB