179 Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 17/6/19 4:58 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906179
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Изпълнена
Наименование: Пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП: „Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране насъбрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Берковица и община Вършец“ по 14 обособени позиции”
Описание: Във връзка с обявяване на предстояща процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на техника за разделно събиране и транспортиране на събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект № BG16M1OP002-2.005-0008-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Берковица и община Вършец“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.”, приоритетна ос 2 „Отпадъци”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, на основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и по реда на чл. 44 ал. 1 от ЗОП
Краен срок за подаване на оферти: 28/6/19 5:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - мл. експерт "ОП"
Телефон за контакт: 09538102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана17.06.2019 17:04 2 MB
pdf Техническа спецификация17.06.2019 17:04 3 MB
doc Образци17.06.2019 17:05 190 kB
pdf Протокол №106.08.2019 16:00 2 MB
pdf Решение06.08.2019 16:00 4 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-28-00-2-1 от 28.06.2019 г.06.08.2019 16:00 4 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-28-00-2-2 от 28.06.2019 г.06.08.2019 16:00 7 MB
pdf Оферта с вх. №ФСД-28-00-2-3 от 28.06.2019 г.06.08.2019 16:01 4 MB