232. „Изработка на рекламни чанти и информационни брошури като част от Информациoнни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“

Дата и час на публикуване: 27/2/20 4:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2002232
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изработка на рекламни чанти и информационни брошури като част от Информациoнни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“
Описание: Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“ Поръчката предвижда извършването на следните услуги: Производство и графичен дизайн на промоционални чанти – 500 бр. Производство и графичен дизайн на брошури с информация за проекта - 2 000 бр.
Прогнозна стойност: 12730 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 19/3/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 20/3/20 2:00 pm
Лице за контакт: Инна Доцова - ст. Вътрешен одитор
Телефон за контакт: 08953 89137

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура27.02.2020 16:42 2 MB
pdf Обявление за поръчка27.02.2020 16:42 2 MB
pdf Документация за участие27.02.2020 16:43 12 MB
pdf Техническа спецификация27.02.2020 16:43 2 MB
pdf Проект на договор27.02.2020 16:43 5 MB
doc Образци27.02.2020 16:44 477 kB
zip ЕЕДОП27.02.2020 16:48 92 kB
pdf Съобщение по чл. 57 от ППЗОП26.03.2020 10:40 367 kB
pdf Протокол №102.04.2020 13:53 435 kB
pdf Протокол №202.04.2020 13:53 294 kB
pdf Протокол №302.04.2020 13:53 255 kB
pdf Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП02.04.2020 13:53 896 kB
pdf Решение02.04.2020 13:53 987 kB
pdf Договор №ОП-3-10319.05.2020 16:18 909 kB
pdf Приложение №119.05.2020 16:18 381 kB
pdf Обявление за възложена поръчка19.05.2020 16:18 546 kB
pdf Приложение №222.11.2021 16:02 Мария Винарова 155 kB
pdf Приложение №322.11.2021 16:02 Мария Винарова 112 kB
pdf Обявление за изпълнен договор24.08.2022 15:30 Мария Винарова 246 kB