231. „Информационни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица- Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16. 5. 2. 019/ ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“.

Дата и час на публикуване: 27/2/20 4:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2002231
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Информациoнни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“.
Описание: Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“. Основната цел на обществената поръчка е да осигури информация и публичност при изпълнение на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF) ROBG 259, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България. Широката общественост трябва да бъде информирана за осъществените дейности и постигнатите резултати по изпълнението на проекта, финансиран със средства от ЕС, Европейския фонд за регионално развитие, Република България и Община Берковица. Поръчката предвижда извършването на следните услуги: • Организиране на встъпителна и заключителна пресконференции за по 20 участника всяка. • Разработване и разпространение на 3 публикации. • Дизайн и изработване на 2 временни табели. • Дизайн и изработване на 2 постоянни табели. • Производство и графичен дизайн на roll-up банери – 2 броя. • Производство и графичен дизайн на ключодържатели – 2 000 бр. • Производство и графичен дизайн на флаш памет – 500 бр. • Производство и графичен дизайн на персонализирани папки, съдържащи бележник и химикалки – 2 000 бр. • Графичен дизайн и отпечатване на съвместен Наръчник за здравословен живот - 2000 бр. • Разработване на он-лайн инструмент за обмен на информация – 1 бр.
Прогнозна стойност: 78006.5 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 20/3/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 23/3/20 2:00 pm
Лице за контакт: Инна Доцова - ст. Вътрешен одитор
Телефон за контакт: 08953 89137

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура27.02.2020 16:39 2 MB
pdf Обявление за поръчка27.02.2020 16:40 3 MB
pdf Документация за участие27.02.2020 16:40 14 MB
pdf Техническа спецификация27.02.2020 16:40 7 MB
pdf Проект на договор27.02.2020 16:41 6 MB
doc Образци27.02.2020 16:41 485 kB
zip ЕЕДОП27.02.2020 16:41 94 kB
pdf Разяснение по документация за участие02.03.2020 16:26 121 kB
pdf Разяснения по документация за участие09.03.2020 14:26 273 kB
pdf Решение19.03.2020 15:33 112 kB
pdf Обявление19.03.2020 15:51 3 MB