230.„МОСТ, находящ се в местността „Лонджата“, гр.Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката“

Дата и час на публикуване: 13/2/20 1:23 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2002230
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „МОСТ, находящ се в местността „Лонджата“, гр.Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката“
Описание: Предметът на настоящата обществената поръчка включва премахване на стария мост и изграждане на нов мост с ширина 7.90м – триотворен с осови отвори 4.05м., 4.30м., 4.05м. и конструктивна дебелина на плочата 35см. За основа на моста – опори и фундамент се използва профила на коритото на реката. Предвижда се по дъното и стените на новопроектираното корито на реката да се изпълни стоманобетонна конструкция. Дънната плоча е с дебелина 40 см., двойноармирана с наклон от краищата към оста 8%. Контурните стени са стоманобетонни с дебелина 40см., армирани с двойна армировка. Стените са закотвени конзолно за дънната плоча, която им служи за фундамент. Височината на стените е 3 м. Подпорната стена ще се изпълни с монолитна стоманобетонна конструкция, двойно армирана с дебелина 50см.Височината на стените е 3.60м, като височината от дъното на реката до горен ръб е 2.40м.
Прогнозна стойност: 583333.31 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 4/3/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 5/3/20 2:00 pm
Лице за контакт: Мария Винарова - мл. експерт ОП
Телефон за контакт: 08953 89129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение13.02.2020 17:20 380 kB
pdf Обявление13.02.2020 17:21 944 kB
pdf Документация13.02.2020 17:22 3 MB
pdf Методика за оценка13.02.2020 17:22 265 kB
pdf Техническа спесификация13.02.2020 17:23 807 kB
zip Образци13.02.2020 17:25 203 kB
zip ЕЕДОП espd-request13.02.2020 17:25 96 kB
pdf Проект на договора13.02.2020 17:26 590 kB
doc Работен проект13.02.2020 17:27 26 kB
pdf Решение28.02.2020 17:15 77 kB
pdf Обявление за възложена поръчка18.07.2022 9:04 Мария Винарова 535 kB