229.„Строителство на компостираща инсталация за разделно сьбрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на съпътстваща техническа и довеждащата инфраструктура по проект BG16M10P002-2.005-0008.”

Дата и час на публикуване: 4/2/20 4:37 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2002229
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Строителство на компостираща инсталация за разделно сьбрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на съпътстваща техническа и довеждащата инфраструктура по проект BG16M10P002-2.005-0008.”
Описание: Обхватът на поръчката включва всички СМР и дейности, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събран зелен отпадък, както и всички дейности свързани с изграждане на съпътстваща техническа и довеждаща инфраструктура .
Прогнозна стойност: 1630952 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/2/20 11:00 am
Лице за контакт: Николай Петров - мл. експерт ЕП
Телефон за контакт: 0953 89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение04.02.2020 17:30 270 kB
pdf Обявление04.02.2020 17:31 655 kB
pdf Документация04.02.2020 17:35 2 MB
zip espd-request04.02.2020 17:40 94 kB
pdf Техническа спесификация04.02.2020 17:42 1 MB
pdf Методика за оценка04.02.2020 17:44 290 kB
docx Образци на документи04.02.2020 17:45 112 kB
xlsx КСС04.02.2020 17:45 75 kB
doc Работни-проекти04.02.2020 17:46 26 kB
pdf Писмени разяснения по смисъла на чл. 180, ал. 2 от ЗОП07.02.2020 16:30 57 kB
pdf Писмено разяснение по смисъла на чл. 180, ал. 2 от ЗОП17.02.2020 16:49 89 kB
pdf Проект на договор pdf20.02.2020 16:46 256 kB
pdf Решение25.02.2020 17:21 60 kB
pdf Обявление25.02.2020 17:22 479 kB