227.„Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.

Дата и час на публикуване: 30/1/20 4:16 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001227
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Строително-монтажни работи за обект „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II“ Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за обект „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица“.
Описание: Във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., за изпълнението на проект: „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“, предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на дейности по изпълнение на строително-монтажни работи и оборудване, съгласно изготвените инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж за следните обекти: Обект на обособена позиция №1: „Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към атракции в парк „Здравец", град Берковица, етап II“ и Обект на обособена позиция №2: „Ремонт, рехабилитация и озеленяване на площадно пространство - село Замфирово, община Берковица“.
Прогнозна стойност: 348565.52 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 19/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 20/2/20 2:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура30.01.2020 16:54 2 MB
pdf Обявление30.01.2020 17:53 4 MB
pdf Документация30.01.2020 17:53 1 MB
pdf Техническа спецификация30.01.2020 17:57 12 MB
zip Образци30.01.2020 18:01 147 kB
pdf Проект на договор30.01.2020 18:01 747 kB
zip ЕЕДОП espd-request30.01.2020 18:01 99 kB
doc Работен проект ОП 131.01.2020 10:20 26 kB
doc Работен проект ОП 231.01.2020 10:23 26 kB
pdf Писмени разяснения по смисъла на чл. 180, ал. 2 от ЗОП10.02.2020 16:46 751 kB
pdf Протокол №112.03.2020 17:28 8 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП30.03.2020 15:40 435 kB
pdf Решение №ОП-3-105 от 21.05.2020 за прекратяване21.05.2020 11:40 1 017 kB
pdf Обявление27.05.2020 14:40 649 kB