224. „Консултантски услуги по управление на проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 23/1/20 12:50 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001224
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: „Консултантски услуги по управление на проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица “ по ПРСР 2014-2020 г.„
Описание: Предметът на поръчката включва предоставянето на консултантски услуги по управление и отчитане на проект. Обхват на дейностите: писмени и устни консултации по искане на възложителя, изготвяне на документи, окомплектовка на документи, осъществяване на контрол на изпълнението на предвидените дейности в рамките на проекта и предоставяне на юридически консултации, относно управлението, организацията, изпълнението и отчитането на проекта, извършване на документални проверки и проверки на място за изпълнението на проектните дейности и отчитане на проекта.
Прогнозна стойност: 850 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12/2/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/2/20 2:00 pm
Лице за контакт: Галя Георгиева - гл. специалист "ПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Обявление за поръчка23.01.2020 14:11 3 MB
pdf Решение за откриване на процедура23.01.2020 14:11 2 MB
pdf Документация за участие23.01.2020 14:11 17 MB
pdf Техническа спецификация23.01.2020 14:11 5 MB
zip ЕЕДОП23.01.2020 14:11 89 kB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП18.02.2020 14:53 57 kB
pdf Проект на договор23.01.2020 14:11 6 MB
docx Образци на документи23.01.2020 14:11 103 kB
pdf Протокол №102.03.2020 17:19 2 MB
pdf Протокол №202.03.2020 17:19 2 MB
pdf Протокол №302.03.2020 17:19 2 MB
pdf Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП02.03.2020 17:20 4 MB
pdf Решение02.03.2020 17:20 770 kB
pdf Обявление за възложена поръчка04.05.2020 13:46 3 MB
pdf Договор04.05.2020 13:46 7 MB
pdf Прил.1 - Тех.спецификация04.05.2020 13:56 5 MB
pdf Прил.2 - Техническо предложение04.05.2020 14:18 2 MB
pdf Прил.3 - Ценово предложение04.05.2020 14:19 683 kB
pdf Обявление за изменение консултански20.09.2023 16:58 Мария Винарова 361 kB
pdf Допълнително споразумение №1 (1)20.09.2023 21:07 Мария Винарова 156 kB