223. Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 21/1/20 1:37 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001223
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне стойността на разхода за упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР по проектно предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица“
Описание: Процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.284 „МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., община Берковица подготвя проектно предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица“.
Краен срок за подаване на оферти: 28/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана21.01.2020 13:40 1 MB
doc Приложение_121.01.2020 13:40 49 kB
doc Приложение_221.01.2020 13:40 46 kB
doc Приложение_321.01.2020 13:40 38 kB
pdf Техн.спецификация-Приложение_421.01.2020 13:40 379 kB
pdf Протокол №131.01.2020 15:52 832 kB
pdf Решение31.01.2020 16:44 923 kB