222. Пазарни консултации по редакция на членовете. 44, ал. 1 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 21/1/20 1:24 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2001222
Вид на процедурата: Пазарни консултации
Статус: Активна
Наименование: Пазарни консултации за определяне на разхода за консултантски услуги по управление на проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица”
Описание: Покана за пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проектно предложение с предмет: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване и спортна инфраструктура в град Берковица”, с което община Берковица ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.284 „МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Краен срок за подаване на оферти: 28/1/20 5:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева - мл.експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953/89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Покана21.01.2020 13:34 1 MB
pdf Техническа спецификация21.01.2020 13:34 325 kB
doc Приложение_121.01.2020 13:34 48 kB
doc Приложение_221.01.2020 13:34 50 kB
doc Приложение_321.01.2020 13:34 42 kB