245. Доставка и монтаж на специализирани машини, оборудване и техника за нуждите на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци от Община Берковица и Община Върщец по проект BG16M10P002-2.005-0008, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

Дата и час на публикуване: 28/4/20 11:21 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2004245
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Прекратена
Наименование: "Доставка и монтаж на специализирани машини, оборудване и техника за нуждите на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци от Община Берковица и Община Върщец по проект BG16M10P002-2.005-0008, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."
Описание: "Доставка и монтаж на специализирани машини, оборудване и техника за нуждите на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци от Община Берковица и Община Върщец по проект BG16M10P002-2.005-0008, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." Обособена позиция 1 – „Доставка на един брой мобилна дробилка“; Обособена позиция 2 – „Доставка на един брой самоходна машина за разбъркване и обръщане на компост“. Обособена позиция 3 – „Доставка на 232 броя пластмасови контейнери за разделно събиране на зелени/биразградими отпадъци“. Обособена позиция 4 – „Доставка на един брой мобилен шредер“. Обособена позиция 5 – „Доставка на един брой многофункционален товарач“. Обособена позиция 6 – „Доставка на един брой нисък клас челен товарач до 75 к.с.“. Обособена позиция 7 – „Доставка на един брой Сито“. Обособена позиция 8 – „Доставка на оборудване и техника“.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0022
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=380598
Прогнозна стойност: 784400 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 18/5/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 21/5/20 2:00 pm
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт "ОП"
Телефон за контакт: 0953 89116