244.ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ

Дата и час на публикуване: 13/4/20 3:46 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2004244
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза Технически проект за следните обекти: Обект № 1: „Изграждане на подпорни стени на река Берковска река, изграждане на обществен паркинг в ПИ 03928.511.611 по КК на гр. Берковица и ремонт на пешеходен мост, водещ към бивша сграда на хотел „Мрамор“ в гр. Берковица“; Обект № 2: „Реконструкция на улична мрежа и подмяна на водопровод на територията на село Бързия, община Берковица“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза Технически проект за следните обекти: Обект 1 -„Реконструкция и ремонт на сграда (ДЦ „Камбанка“), намираща се в ПИ с идентификатор 03928.511.541 по КК на град Берковица“; Обект 2 -„Реконструкция и ремонт на сграда (Хали), намираща се в ПИ с идентификатор 03928.512.596 по КК на град Берковица”.
Описание: По Обособена позиция № 1: Обект 1: Подобект 1 от Обект 1: Изграждане на подпорни стени от двете страни на речното корито на Берковска река (на Изток и на Запад от пешеходен мост водещ към бивша сграда на хотел „Мрамор“), с цел предпазване на населението от заливане при голямо пълноводие на реката. Проектната дължина на подлежащите на проектиране подпорни стени е: на Изток -L= 65 м., двустранно мерени от устоя на пешеходния мост; на Запад – L=55м., двустранно мерени от устоя на пешеходния мост. Подобект 2 от Обект 1: Изграждане на обществен паркинг в имот публична общинска собственост ПИ 03928.511.611 с площ 646 кв.м., като върху него се разположат максимален брой места за паркиране, като се спазва Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Паркингът да бъде обезопасен от Север (посока Берковска река). Подобект 3 от Обект 1: Ремонт на съществуващия пешеходен мост (облицовки, настилки, предпазен парапет, обработка на открити метални части, торкретиране). Мостовото съоръжение е във видимо добро конструктивно състояние. Изграден е от стоманобетонова пътна плоча с бордове от двете страни, лежаща на зидани устои. Мостът е с един отвор с дължина 13.5м. и ширина 3.5м. Обект 2: Реконструкция на улична мрежа и подмяна на водопровод на територията на село Бързия, община Берковица. Обектите – предмет на проектиране, включват реконструкция на пътните и тротоарните настилки и подмяна на водопровод на ул. „Нов живот“ от ОТ 70 до ОТ 61, с дължина около 170 м., ул. „Гръскята“ от ОТ 61 до ОТ 67, с дължина около 265м. и ул. „Еделвайс“ от ОТ 65 до ОТ 62, с дължина около 155м. Улиците са с обща дължина приблизително 590 метра. По Обособена позиция № 2: Обект 1 - „Реконструкция и ремонт на сграда (ДЦ „Камбанка“), намираща се в ПИ с идентификатор 03928.511.541 по КК на град Берковица“. Площта на имота е 982м², с разположени в него масивна едноетажна сграда със застроена площ от 465м². Обектът е публична общинска собственост с Акт за ПОС №519/10.01.2012 г. Обект 2 - „Реконструкция и ремонт на сграда (Хали), намираща се в ПИ с идентификатор 03928.512.596 по КК на град Берковица“. Обектът представлява масивна едноетажна сграда със застроена площ от 442м² .Обектът е публична общинска собственост с Акт за ПОС №1139/20.03.2012 г.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0020
Прогнозна стойност: 90100 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 8/5/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 13/5/20 11:00 am
Лице за контакт: Инж. Мая Горанова - гл. експерт ЕФПП
Телефон за контакт: 0953 89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение13.04.2020 17:22 422 kB
pdf Обявление за поръчка13.04.2020 17:22 1 MB
pdf Документация13.04.2020 17:24 1 MB
pdf Техническа спецификация ОП 113.04.2020 17:25 561 kB
pdf Техническа спецификация ОП 213.04.2020 17:26 473 kB
pdf Методика за оценка13.04.2020 17:27 628 kB
zip espd-request ЕЕДОП13.04.2020 17:27 92 kB
zip Образци13.04.2020 17:27 349 kB
pdf Проект на договор13.04.2020 17:28 585 kB
pdf Писмени разяснения по смисъла на чл. 180, ал. 2 от ЗОП24.04.2020 13:25 280 kB
pdf Писмени разяснения по смисъла на чл. 180, ал. 2 от ЗОП30.04.2020 13:20 788 kB
pdf Протокол № 103.06.2020 15:50 16 MB
pdf Съобщение по чл. 57 от ППЗОП01.07.2020 13:04 472 kB
pdf Протокол №210.07.2020 15:51 5 MB
pdf Протокол №310.07.2020 15:51 191 kB
pdf Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП10.07.2020 15:51 3 MB
pdf Решение № ОП-3-143 от 10.07.2020 г.10.07.2020 15:52 3 MB
pdf Обявление за възложена поръчка ОП105.08.2020 16:11 598 kB
pdf Договор №ОП-3-146 от 31.07.2020г.05.08.2020 16:11 1 MB
pdf Приложение №1 към Договор ОП105.08.2020 16:12 548 kB
pdf Приложение №2 към Договор ОП105.08.2020 16:13 108 kB
pdf Приложение №3 към Договор ОП105.08.2020 16:13 88 kB
pdf Обявление за възложена поръчка ОП2 24407.10.2021 15:46 Мария Винарова 534 kB
pdf Договор ОП-3-155 от 18.08.2020г. ОП207.10.2021 15:46 Мария Винарова 1 MB
pdf Приложение №107.10.2021 15:46 Мария Винарова 466 kB
pdf Приложение №207.10.2021 15:46 Мария Винарова 161 kB
pdf Приложение №307.10.2021 15:46 Мария Винарова 90 kB
pdf Обявление за приключване на договор ОП107.10.2021 15:48 Мария Винарова 266 kB
pdf Обявление за приключване на договор ОП207.10.2021 15:48 Мария Винарова 263 kB