246. „Информациoнни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“

Дата и час на публикуване: 28/4/20 1:24 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2004246
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Информациoнни и комуникационни дейности по проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF), код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“
Описание: Настоящата обществена поръчка е свързана с изпълнението на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020“. Основната цел на обществената поръчка е да осигури информация и публичност при изпълнение на проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF) ROBG 259, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България. Широката общественост трябва да бъде информирана за осъществените дейности и постигнатите резултати по изпълнението на проекта, финансиран със средства от ЕС, Европейския фонд за регионално развитие, Република България и Община Берковица. Поръчката предвижда извършването на следните услуги: • Организиране на встъпителна и заключителна пресконференции за по 20 участника всяка. • Разработване и разпространение на 3 публикации. • Дизайн и изработване на 2 временни табели. • Дизайн и изработване на 2 постоянни табели. • Графичен дизайн и изработване на рол-ъп банери – 2 броя. • Графичен дизайн и изработване на ключодържатели – 2 000 бр. • Графичен дизайн и изработване на флаш памет – 500 бр. • Графичен дизайн и изработване на персонализирани папки, съдържащи бележник и химикалки – 2 000 бр. • Графичен дизайн и отпечатване на съвместен Наръчник за здравословен живот - 2000 бр. • Разработване на он-лайн инструмент за обмен на информация – 1 бр.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0023
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=380600
Прогнозна стойност: 78006.5 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 26/5/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/5/20 2:00 pm
Лице за контакт: Инна Доцова - ст. Вътрешен одитор
Телефон за контакт: 08953 89137

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура28.04.2020 15:32 414 kB
pdf Обявление за поръчка28.04.2020 15:32 677 kB
pdf Документация за участие28.04.2020 15:32 14 MB
pdf Техническа спецификация28.04.2020 15:33 8 MB
doc Образци28.04.2020 15:33 487 kB
zip ЕЕДОП28.04.2020 15:33 94 kB
pdf Проект на договор28.04.2020 15:34 6 MB
pdf Писмени разяснения по смисъла на чл. 180, ал. 2 от ЗОП11.05.2020 16:29 1 MB
pdf Писмени разяснения по смисъла на чл. 180, ал. 2 от ЗОП15.05.2020 16:21 168 kB
pdf Протокол № 117.06.2020 15:57 4 MB
pdf Съобщение по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП09.07.2020 16:09 404 kB
pdf Протокол №215.07.2020 16:47 1 MB
pdf Протокол №315.07.2020 16:49 328 kB
pdf Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП15.07.2020 16:49 2 MB
pdf решение №ОП-3-144 от 15.07.2020г.15.07.2020 16:49 457 kB
pdf Oбявление за възложена поръчка07.10.2021 15:52 Мария Винарова 534 kB
pdf Договор №ОП-3-159 от 26.08.2020г.07.10.2021 15:52 Мария Винарова 1 MB
pdf Приложение №107.10.2021 15:52 Мария Винарова 1 MB
pdf Приложение №207.10.2021 15:52 Мария Винарова 141 kB
pdf Приложение №307.10.2021 15:52 Мария Винарова 163 kB
pdf Обявление за изпълнен договор24.08.2022 15:28 Мария Винарова 263 kB