247. „Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) за подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“

Дата и час на публикуване: 30/4/20 11:00 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2004247
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) за подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия - гр. Берковица“
Описание: С настоящата обществена поръчка ще се възложат дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на сградата Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица, състояща се от 3 броя функционално обособени и свързани помежду си блокове с общо РЗП 3 263,20 кв.м. В работния проект следва да бъдат включени и изпълнени следните дейности: 1. Всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С" и имат пряк екологичен ефект; 2. Всички задължителни мерки по конструктивното възстановяване/усилване, предписани в техническото обследване на сградата; 3. Всички задължителни мерки, предписани в техническия паспорт на сградата; 4. Всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда, предписани в техническото обследване на сградата и съгласно действащата нормативна уредба, в т. ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. 5. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и задължителните мерки от техническото обследване, както и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на всяка сграда. С изпълнение на проекта се предвижда внедряването на следните ЕСМ: Мярка В1- Смяна дървена дограма с алум.дограма Мярка В2 -Топлинна изолация на външни стени Мярка B3-Топлинна изолация на покривf Мярка C1 - Ремонт осветителна инсталация. Мярка C2 - Ремонт отоплителна инсталация Мярка C3 - ЕСМ по прибори за измерване,контрол и управление Мярка С4 - Подмяна котел с нов
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0024
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=380692
Прогнозна стойност: 1044405.52 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28/5/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/5/20 2:00 pm
Лице за контакт: Паулина Харалампиева – Мл. експерт ЕФПП
Телефон за контакт: 0953 89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура30.04.2020 14:59 518 kB
pdf Обявление за поръчка30.04.2020 15:00 897 kB
pdf Техническа спецификация30.04.2020 15:06 15 MB
pdf Критерии за възлагане30.04.2020 15:07 1 MB
docx Образци за участие и указания за попълването им30.04.2020 15:07 105 kB
pdf Документация30.04.2020 15:06 17 MB
zip espd-request30.04.2020 15:22 99 kB
pdf Проект на Договор30.04.2020 15:24 10 MB
zip Техническа документация30.04.2020 15:24 4 MB
docx Образци за сключване на договор30.04.2020 15:24 87 kB
pdf Решение за одобряване на обявление за изменение05.05.2020 16:59 2 MB
pdf Документация след промяна05.05.2020 16:59 17 MB
pdf Техническа спецификация след промяна05.05.2020 17:01 15 MB
pdf Писмени разяснения по смисъла на чл.180,ал.2 от ЗОП18.05.2020 15:32 1 015 kB
pdf Протокол №105.06.2020 17:09 4 MB
pdf съобщение по чл. 57,ал.3 от ППЗОП29.06.2020 14:26 372 kB
pdf Протокол №209.07.2020 10:48 1 MB
pdf Протокол №309.07.2020 10:48 142 kB
pdf Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП09.07.2020 10:48 401 kB
pdf Решение № ОП-3-14209.07.2020 10:48 2 MB
pdf Обявление за възложена поръчка27.09.2021 11:22 Мария Винарова 546 kB
pdf Договор №ОП-3-147 от 03.08.2020г.27.09.2021 11:25 Мария Винарова 2 MB
pdf Приложение №127.09.2021 11:25 Мария Винарова 15 MB
pdf Приложение №227.09.2021 11:25 Мария Винарова 470 kB
pdf Приложение №327.09.2021 11:25 Мария Винарова 239 kB
pdf Обявление за изменение на Договор №ОП-3-147 от 03.08.2020г.27.09.2021 11:25 Мария Винарова 386 kB
pdf Допълнително споразумение №1 към Договор №ОП-3-147 от 03.08.20г.27.09.2021 11:25 Мария Винарова 163 kB
pdf Обявление за изпълнен договор10.05.2022 12:46 Мария Винарова 297 kB