115 Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2018 год., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 22/12/17 1:50 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201712115
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2018 год., съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции.
Описание: Предмета на настоящата поръчка включва избор на изпълнител за текуща доставка на хранителни продукти със собствен транспорт въз основа на писмени заявки, според нуждите на: "Домашен социален патронаж"/ДСП/, Детска ясла, Дом за възрастни хора с деменция-Бистрилица/ДВХД/, Дом за стари хора с отделение за лежащо болни-Берковица/ДСХОЛБ/, Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания/ЦНСТ/МБУ/, Защитено жилище за хора с умствена изистаналост /ЗЖХУИ/, звена на бюджетна издръжка-крайни получатели на територията на община Берковица за 2018 год., както и за изпълнение на дейностите по проект "Осигуряване на топъл обяд" в община Берковица по Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане, операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд", съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - "Хляб и хлебни изделия"; Обособена позиция №2 - "Различни хранителни продукти"; Обособена позиция №3 - "Месо и местни продукти"; Обособена позиция №4 - "Пресни плодове и зеленчуци"; Обособена позиция №5 - "Мляко и млечни продукти"; Обособена позиция №6 - "Зеленчукови и плодови консерви". Количествата по видове хранителни продукти са прогнозни и посочени в Обявлението за поръчката и Техническите спецификации по обособените позиции. Възложителят чрез определените лица от звената на бюджетна издръжка-крайни получатели си запазва правото да ги променя /увеличава или намалява/според необходимостта и в зависимост от конкретните нужди съобразно потребностите им, и съобразени със заложените средства в бюджетите им, и с бюджета на Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Берковица". Възложителят си запазва правото за срока на изпълнение на поръчката, да не усвои в пълен обем обявените количества хранителни продукти по самостоятелно обособени позиции, да не заяви целия изброен асортимент, както и да усвои над този обем при възникнала необходимост. Количествата по артикули хранителни продукти по обособени позиции са ориентировачни. Действителните количества се установяват в процеса на изпълнението на обществената поръчка според конкретните /специфични/ потребности на Възложителя. Посочените в техническите спецификации по обособени позиции конкретни разфасофки по артикули хранителни продукти в литри, кг. и бр. са предпочитани от звената на бюджетна издръжка-крайни получатели, тъй като дългогодишната им практика е доказала тяхната целесъобразност, а именно при предпочитаните менюта, които се прилагат от звената на бюджетна издръжка тези разфасовки по количества на хранителните продукти най-бързо се влагат, не влошават качествата си и не се разхищават поради залежаване и/или развала.
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0025
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=352961
Прогнозна стойност: 271503.05 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 29/1/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 30/1/18 11:00 am
Лице за контакт: Валентин Христов - ст. експерт ОП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +359 95389102

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура28.12.2017 14:37 2 MB
pdf Обявление за поръчка28.12.2017 14:38 8 MB
pdf Документация за участие28.12.2017 14:39 13 MB
pdf Техническа спецификация28.12.2017 14:40 14 MB
doc Образци на документи28.12.2017 14:40 300 kB
xls Образци ''Ценоразпис", приложение №6.6 към ценово предоложение28.12.2017 14:42 158 kB
pdf Проект на договор28.12.2017 14:43 7 MB
pdf Регистрационна форма на предварителен контрол28.12.2017 14:44 1 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 302.02.2018 16:25 410 kB
pdf Протокол 109.02.2018 14:14 3 MB
pdf Протокол 209.02.2018 14:14 3 MB
pdf Доклад09.02.2018 14:15 6 MB
pdf Решение09.02.2018 14:48 2 MB
pdf Договор с приложения ОП 110.04.2018 11:30 9 MB
pdf Договор с приложения ОП 210.04.2018 11:31 13 MB
pdf Договор с приложения ОП 310.04.2018 11:31 11 MB
pdf Договор с приложения ОП 410.04.2018 11:32 11 MB
pdf Договор с приложения ОП 510.04.2018 11:32 10 MB
pdf Договор с приложения ОП 610.04.2018 11:33 10 MB
pdf Обявление за възложена поръчка10.04.2018 11:33 7 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП122.10.2019 15:38 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП222.10.2019 15:38 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП322.10.2019 15:38 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП422.10.2019 15:38 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП522.10.2019 15:38 1 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП622.10.2019 15:38 1 MB