127 „Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2018 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“

Дата и час на публикуване: 16/5/18 11:04 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201805127
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Изпълнена
Наименование: "Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2018 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2018 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“ Работите ще се извършват на общинска пътна мрежа: MON 1001 гр.Берковица; MON 2008, с.Бързия; MON 2009, с. Слатина; MON 2005 Комарево – Костенци; MON 2007 Балювица; MON 3015 Лесковец; MON 3006 Песочница; MON 2004 Бокиловци и Път II-81 ул. „Хаджи Петър Хаджи Илиев“. Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено в Техническата спецификация, приложена към настоящата Документация.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0011
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=357305
Прогнозна стойност: 94225 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 21/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 22/6/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция „ИСТСУИП“ при Общинска администрация – Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура18.05.2018 11:04 2 MB
pdf Обявление за поръчка18.05.2018 11:05 4 MB
pdf Документация за участие18.05.2018 11:06 18 MB
pdf Методика за определяне на комплексна оценка на офертите в процедурата18.05.2018 11:07 599 kB
pdf Техническа спецификация18.05.2018 11:07 2 MB
doc Образци на документи и приложения18.05.2018 13:14 383 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат18.05.2018 13:15 82 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат18.05.2018 13:17 84 kB
pdf Проект на Договор18.05.2018 13:18 3 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол18.05.2018 13:18 794 kB
pdf Писмено разяснение по чл. 33, ал. 1 от ЗОП13.06.2018 10:15 1 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП02.07.2018 16:22 330 kB
pdf Протокол № 106.07.2018 19:18 6 MB
pdf Протокол № 206.07.2018 19:19 2 MB
pdf Доклад06.07.2018 19:19 8 MB
pdf Решение06.07.2018 19:19 1 MB
pdf Договор23.08.2018 10:22 4 MB
pdf Приложения към Договор23.08.2018 10:22 3 MB
pdf Обявление за възложена поръчка23.08.2018 10:23 3 MB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка08.10.2018 14:54 1 MB