128 „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2018 г. – II-ри етап“

Дата и час на публикуване: 1/6/18 10:45 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201806128
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2018 г. – II-ри етап“
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Текущ ремонт на улици в град Берковица за 2018 г. – II-ри етап“. Предмета на обществената поръчка включва, следните дейности: Изкърпване с плътен асфалтобетон, при дебелина средно 5 см с изрязване и заливане на фугата с битум и изкърпване с плътен асфалтобетон, при дебелина средно 5 см с фрезоване и заливане на фугата с битум.Работите ще се извършват на улици в гр.Берковица. СМР/СРР се разпределят прогнозно по улици в град Берковица – прогнозно количество изкърпване с изрязване - 924 кв.м. и прогнозно количество изкърпване с фрезоване - 749 кв.м.Конкретните участъци подлежащи на ремонт предварително се съгласуват и маркират от комисия с представители на общината и изпълнителя. Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено в Техническа спецификация, приложена към Документацията за участие в процедурата.
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0012
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=357756
Прогнозна стойност: 41666.66 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 10/7/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/7/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция „ИСТСУИП“ при Общинска администрация – Берковица
Телефон за контакт: 08953 89116