145 „Извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на община Берковица по три обособени позиции.“

Дата и час на публикуване: 3/9/18 10:15 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201809145
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на община Берковица по три обособени позиции."
Описание: „Извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на община Берковица по три обособени позиции." Обособена позиция №1 "Извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на два обекта на общ. Берковица. Обособена позиция №2 "Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане на мост и подпорни стени местност "Лонджата"". Обособена позиция №3 "Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за изграждане на канализация на ул."Кирил и Методий"".
Номер на преписка в АОП: 00017-2018-0021
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=361005
Прогнозна стойност: 6500 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 9/10/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 10/10/18 11:00 am
Лице за контакт: инж. Анелия Димитрова - директор на дирекция ИСТСУИП при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: 0953 89116

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура05.09.2018 13:28 2 MB
pdf Обявление за поръчка05.09.2018 13:29 7 MB
pdf Документация за участие05.09.2018 13:30 2 MB
pdf Техническа спецификация ОП 105.09.2018 13:30 3 MB
pdf Техническа спецификация ОП 205.09.2018 13:31 4 MB
pdf Техническа спецификация ОП 305.09.2018 13:32 3 MB
zip Образци на документи и приложения05.09.2018 13:32 333 kB
pdf ЕЕДОП в "PDF" формат05.09.2018 13:33 83 kB
zip ЕЕДОП в "XML"и "PDF" формат05.09.2018 13:34 87 kB
pdf Проект на Договори05.09.2018 13:34 2 MB
pdf Регистрационна форма за предварителен контрол05.09.2018 13:35 792 kB
pdf Протокол № 104.12.2018 13:48 7 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП12.12.2018 16:19 353 kB
pdf Протокол № 217.12.2018 17:15 7 MB
pdf Протокол № 317.12.2018 17:16 2 MB
pdf Доклад17.12.2018 17:16 15 MB
pdf Решение17.12.2018 17:16 3 MB
pdf Обявление за възложена поръчка04.01.2019 10:20 4 MB
pdf Договор ОП 104.01.2019 10:20 9 MB
pdf Приложения към Договор ОП 104.01.2019 10:21 2 MB
pdf Договор ОП 204.01.2019 10:22 8 MB
pdf Приложения към Договор ОП 204.01.2019 10:22 3 MB
pdf Договор ОП 304.01.2019 10:23 8 MB
pdf Приложения към Договор ОП 304.01.2019 10:23 2 MB
pdf Обявление за приключване на договор ОП116.11.2022 12:55 Мария Винарова 250 kB
pdf Обявление за приключване на договор ОП216.11.2022 12:55 Мария Винарова 248 kB