177 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“

Дата и час на публикуване: 10/6/19 2:07 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201906177
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2“
Описание: Изпълнителят на настоящата поръчка ще извършва надзор по време на строителството, съгласно чл.166 от ЗУТ до издаване Удостоверение за въвеждане в експлоатация по смисъла на чл. 177, ал. 3 от ЗУТ върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на обекта в съответствие със законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж, регламентирани в чл.168 от ЗУТ, а именно: 1.законосъобразно започване на строежа; 2.осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3.спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 от ЗУТ и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ; 4.осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5.недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.
Номер на преписка в АОП: 00017-2019-0010
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=369848
Прогнозна стойност: 4758 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 3/7/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 4/7/19 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 08953 89209

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура10.06.2019 15:35 3 MB
pdf Обявление за поръчка10.06.2019 15:35 5 MB
pdf Документация за участие10.06.2019 15:40 3 MB
pdf Техническа спецификация10.06.2019 15:41 9 MB
doc Образци10.06.2019 15:41 314 kB
zip ЕЕДОП в "XML" и "PDF" формат10.06.2019 15:42 85 kB
pdf Проект на Договор10.06.2019 15:43 12 MB
pdf Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация13.06.2019 10:20 2 MB
pdf Протокол № 123.07.2019 15:58 6 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП31.07.2019 15:54 367 kB
pdf Протокол №213.08.2019 10:51 4 MB
pdf Протокол №313.08.2019 10:51 2 MB
pdf Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП13.08.2019 10:52 8 MB
pdf Решение13.08.2019 10:52 2 MB
pdf Обявление за възлочена поръчка01.10.2019 15:56 3 MB
pdf Договор01.10.2019 15:56 13 MB
pdf Приложение №101.10.2019 15:56 9 MB
pdf Приложение №201.10.2019 15:56 4 MB
pdf Приложение №301.10.2019 15:56 777 kB