235. „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по ПРСР 2014-2020 г.“

Дата и час на публикуване: 5/3/20 12:51 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003235
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Изпълнена
Наименование: "Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по проект BG06RDNP001-7.008-0047 "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по ПРСР 2014-2020 г."
Описание: "Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по проект BG06RDNP001-7.008-0047 "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по ПРСР 2014-2020 г." Изпълнителят ще осъществява авторски надзор по смисъла на чл. 162, ал. 2 във връзка с чл. 160, ал. 1 от ЗУТ в обем и обхват, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република България и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0013
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=378744
Прогнозна стойност: 1800 лв.
Лице за контакт: Мая Горанова - гл. експерт "ЕФПП"
Телефон за контакт: 0953 89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение за откриване на процедура05.03.2020 16:43 2 MB
pdf Техническа спецификация05.03.2020 16:45 3 MB
pdf проект на договор05.03.2020 16:46 578 kB
pdf Обявление за възложена поръчка10.04.2020 17:12 580 kB
pdf Договор10.04.2020 17:13 1 MB
pdf Приложение №110.04.2020 17:20 431 kB
pdf Обявление за приключен договор09.06.2022 11:52 Мария Винарова 320 kB