095 „Избор на изпълнител за извършване на оцен­ка на съответствието на инвестиционен проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълне­ние на СМР на многофамилна жилищна сграда в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. 1 и бл. 2 по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.“

Дата и час на публикуване: 31/3/17 1:29 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1703095
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на оцен­ка на съответствието на инвестиционен проект, съгласно чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълне­ние на СМР на многофамилна жилищна сграда в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. 1 и бл. 2 по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.“
Описание: Предметът на настоящата поръчка включва извършването на две основни дейности: Дейност 1 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект във фаза “Работен“ със съществените изисквания съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ, в това число и на съответствието на инвестиционния проект в част енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение, извършена като комплексен доклад; Дейност 2 - Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителните и монтажни работи на обекта на интервенция: «Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. «Изгрев», бл. 1 и бл. 2» в това число изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за сградата;
Номер на преписка в АОП: 00017-2017-0016
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=344688
Прогнозна стойност: 9895.9 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 25/4/17 7:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/4/17 11:00 am
Лице за контакт: Мая Горанова-гл. експерт при ОбА-Берковица
Телефон за контакт: +359 95389129

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение03.04.2017 15:39 2 MB
pdf Обявление03.04.2017 15:39 5 MB
pdf Техническа спецификация03.04.2017 15:43 8 MB
doc Образци на документи03.04.2017 15:46 477 kB
7z Документация03.04.2017 15:58 11 MB
pdf Регистрационна форма03.04.2017 15:58 227 kB
pdf Протокол № 123.06.2017 16:21 4 MB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП12.09.2017 16:15 Генкова 463 kB
pdf Протокол №203.10.2017 9:11 5 MB
pdf Протокол № 303.10.2017 9:12 2 MB
pdf Протокол № 403.10.2017 9:13 3 MB
pdf Решение за определяне на изпълнител03.10.2017 9:16 1 MB
pdf Обявление за възложена поръчка13.11.2017 13:15 719 kB
pdf Договор13.11.2017 13:17 2 MB
pdf Приложение №113.11.2017 13:18 8 MB
pdf Приложение №213.11.2017 13:19 6 MB
pdf Приложение №313.11.2017 13:19 176 kB
pdf Приложение №413.11.2017 13:20 1 MB
pdf Приложение №513.11.2017 13:21 188 kB
pdf Обявление за приключване на договор за обществена поръчка24.01.2019 16:07 1 MB