237. „МОСТ, находящ се в местността „Лонджата“, гр.Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката“

Дата и час на публикуване: 10/3/20 1:34 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 2003237
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Изпълнена
Наименование: „МОСТ, находящ се в местността „Лонджата“, гр.Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката“
Описание: Предметът на настоящата обществената поръчка включва премахване на стария мост и изграждане на нов мост с ширина 7.90м – триотворен с осови отвори 4.05м., 4.30м., 4.05м. и конструктивна дебелина на плочата 35см. За основа на моста – опори и фундамент се използва профила на коритото на реката. Предвижда се по дъното и стените на новопроектираното корито на реката да се изпълни стоманобетонна конструкция. Дънната плоча е с дебелина 40 см., двойноармирана с наклон от краищата към оста 8%. Контурните стени са стоманобетонни с дебелина 40см., армирани с двойна армировка. Стените са закотвени конзолно за дънната плоча, която им служи за фундамент. Височината на стените е 3 м. Подпорната стена ще се изпълни с монолитна стоманобетонна конструкция, двойно армирана с дебелина 50см.Височината на стените е 3.60м, като височината от дъното на реката до горен ръб е 2.40м.
Номер на преписка в АОП: 00017-2020-0015
Линк към преписката в АОП: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=378921
Прогнозна стойност: 583333.31 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 30/3/20 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 31/3/20 2:00 pm
Лице за контакт: Галя Георгиева - гл. специалист ПП
Телефон за контакт: 0953 89145

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedAdded byFile size
pdf Решение10.03.2020 16:57 2 MB
pdf Обявление10.03.2020 16:57 4 MB
pdf Документация10.03.2020 16:58 17 MB
pdf Методика за оценка10.03.2020 17:08 265 kB
pdf Техническа спецификация10.03.2020 17:10 807 kB
zip Образци10.03.2020 17:10 204 kB
zip ЕЕДОП-espd-request10.03.2020 17:11 100 kB
pdf Проект на договор10.03.2020 17:11 590 kB
doc Работен проект10.03.2020 17:12 26 kB
pdf Разяснения съгласно чл. 180 от ЗОП25.03.2020 16:30 901 kB
pdf Протокол №122.04.2020 17:20 382 kB
pdf Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП02.06.2020 11:52 60 kB
pdf Протокол №208.06.2020 17:00 2 MB
pdf Протокол №308.06.2020 17:00 937 kB
pdf Решение ОП-3-121 от 08.06.2020г.08.06.2020 17:01 814 kB
pdf Обявление за възложена поръчка22.07.2020 15:33 2 MB
pdf Договор №ОП-3-13422.07.2020 15:34 2 MB
pdf Приложение №122.07.2020 15:34 810 kB
pdf Приложение №222.07.2020 15:35 13 MB
pdf Приложение №322.07.2020 15:35 85 kB
pdf Обявление за изпълнен договор17.02.2022 16:59 Мария Винарова 248 kB